070730701308712.jpg
4162016258313391.jpg
256306103294851.jpg
827575589150515.jpg
755451745751964.jpg
171939190872410.jpg
5488000382493990.JPG
926038586803650.jpg
379716290622329.jpg
293403286782961.JPG
9599214680196090.JPG
286008782670395.jpg
637023635378527.jpg

Dự Án Khu Nghĩ Dưỡng Nam Cát Tiên

Tên Dự Án: Nhà Nhỉ Dưỡng Sinh Thái Nam Cát Tiên

Chủ Đầu Tư: Dương Thị Ngọc Phương

Địa Điểm: Xã Nam Cát Tiên, Tân Phú, Đồng Nai

Nhà Thầu Chính: Công Ty TNHH TV XD Địa Thông

Diện tích: 2500 m2

Hạn mục: Khung kèo chống rỉ 3 lớp dùng ngói Ruby

Thời gian hoàn thành: Tháng 10/2013

 

0902369078