070730701308712.jpg
4162016258313391.jpg
256306103294851.jpg
827575589150515.jpg
755451745751964.jpg
171939190872410.jpg
5488000382493990.JPG
926038586803650.jpg
379716290622329.jpg
293403286782961.JPG
9599214680196090.JPG
286008782670395.jpg
637023635378527.jpg

Nhà văn phòng Quận 9

Chủ đầu tư:Lý Mỹ  Nga

Địa điểm: Long Bình - quận 9

Diện tích: 400 m2

Hạn mục:  kèo thép 2 lớp Steeltruss lợp ngói M002

0902369078